HardloopExpertCentrum Zomeravondlopen
Rijen - juli & augustus 2024

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Definities 1.
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a: Organisator: Atletiek Vereniging Spiridon.
b: Evenement: een door de Organisator in enig jaar te organiseren Wedstrijd of ander evenement.
c: Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
d: Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.

Artikel 2 Deelname

1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien de deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
4. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden.
5. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schorten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstand te wijzigen.
6. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
7. Verzoeken tot annulering die minder dan 1 week voor het evenement worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.
6. Sponsors van het Evenement en de gemeente(n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht

Door je in te schrijven, hetzij rechtstreeks, hetzij via je ouders of via je vereniging, verklaar je er mee akkoord te gaan, dat de bij de inschrijving verstrekte gegevens, alsmede de in het kader van deze wedstrijd gemaakte foto's, filmopnamen of fotografische vermenigvuldigingen daarvan - zonder aanspraak op vergoeding - door de organiserende vereniging of instantie en door derden, zoals media, sponsoren en verenigingen, gebruikt mogen worden.
Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen gedane publicatie van foto's of filmopnamen door de Organisator, waarna de Organisator dat zal verwijderen.

Artikel 5 Persoonsgegevens

De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer te allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijk of per e-mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator, waarna de Organisator dat verzenden zal stop zetten.
Door je in te schrijven, hetzij rechtstreeks, hetzij via je ouders of via je vereniging, verklaar je er mee akkoord te gaan, dat jouw persoonlijke gegevens worden opgeslagen, voor het doorgeven van deze persoonsgegevens aan een door de Organisator gecontracteerde leverancier die de inschrijvingen en de uitslagen verzorgt en dat jouw persoonlijke wedstrijdgegevens (voornaam, voorvoegsel, achternaam, vereniging/woonplaats, categorie, team en prestatie) openbaar gemaakt worden bij de vermelde inschrijvingen, de indelingen en uitslagen, aan de verslaggever van de betreffende wedstrijd alsmede in bestenlijsten, ook langs elektronische weg. Adresgegevens (uitgezonderd woonplaats), financiële gegevens, licentienummers, emailadressen en telefoonnummers worden NOOIT online gepubliceerd

Artikel 6 Geschillenregeling

Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien één van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Diskwalificatie

De Organisator en de medische staf hebben het recht een Deelnemer te diskwalificeren en uit de wedstrijd te halen.

Artikel 8 Opvolgen instructies

Instructies van politie,hulpverleners en medewerkers van de Organisator moeten direct en stipt worden opgevolgd. Het niet opvolgen van de instructies kan diskwalificatie tot gevolg hebben.

Artikel 9 Verkeersregels

De wegenverkeerswet en het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens blijven tijdens het Evenement onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven is in die situaties waarin aan de Organisator ontheffing verleend is.

Artikel 10

Indien één of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.